Etiketler: , , | Kategoriler: Sql Server Emrah Uslu | 27.09.2011 09:37

Hangi raporlama aracı olursa olsun (gerek kendi yazdığımız, gerek Microsoft ya da başka bir şirketin ki) veritabanı biraz büyüdükçe işler karışmaya başlar. Bir uygulama için veritabanı tasarlanırken iki ana amaç vardır ve veritabanı motorunun en önemli görevleri de bunlardır :

  • insert, update, delete işlemleri hızlı çalışsın. Tablolar arasında ilişkiler olsun.
  • Veriler tutarlılığını korusun. Veri tekrarı olmasın.

Neden Analiz Servis?
Analiz servis gibi bir yapıya ihtiyaç duyulmasının sebebi raporlamanın canlı ve büyük veritabanı sistemleri üzerinden doğrudan alınmak istenmemesinden kaynaklanır aslında.Çünkü canlı sistemlerde (-OLTP- yani şirket bünyesinde bir ya da daha fazla uygulamanın doğrudan beslediği/beslendiği veritabanı sistemleri) kendimizi tekrar etmemek ve veri bütünlüğünü sağlamak için normalizasyon yapılır. Böyle bir veritabanında rapor almak istediğimiz vakit örneğin 10 tane tabloya gitmek gerekebilir; ki bunların çoğu da hatırı sayılır boyutlarda kayıt ve kolon kombinasyonuna sahip olabilir. Kullanılan ram'in maksimum 8 - 16 gb. olduğunu düşünürsek (Tabi bunun tamamını rapor sistemleri için ayıramadığımızı gözden kaçırmayalım) bu boyutta verinin belleğe çıkması sorun olacaktır.(Arttırılabilse de 32 bit makinelerde sql server'ın adresleyebileceği bellek alanı varsayılan olarak bu değerlere çıkamaz zaten) Bu sorunlar, rapor alanların raporlarını yavaş alması, sistemin çalıştığı uygulamalardan birinin yavaşlaması ya da kilitlemesi şeklinde baş gösterebilir. Sonrasında senaryo genelde şu şekilde cereyan eder : Programı kullanan son kullanıcı şirketteki yazılım departmanını, raporu alan son kullanıcı ise şirketin veritabanı yöneticisini arar ve derdini anlatır. Problem karşısında alınabilecek tek aksiyon çoğu zaman uygulamanın ve/veya rapor sürecinin durdurulması ve sırayla!!! tekrar başlatılması olur. Hatta veritabanı yöneticisi, -gerçek problemin farkında ya da değil- raporun sorgusunu inceler ve "dur ben şu kolona bir index atayım da rapor hızlansın" şeklinde geçici çözümler üreterek günü kurtarmaya çalışabilir. Canlı sistemdeki ham verinin, aynı zamanda raporlama ve analiz için kullanılması sağlıklı değil, tamam; peki neler yapılabilir?

Özet Tablolar
Canlı sistemin DML (Data Manipulation Language -veri üzerinde güncelleme yapan komutlar kümesi-) sorgularının dışında kalması gereken farklı bir tablo yapısı için akla gelebilecek olan çözümlerden birisi, aynı veritabanı yapısı içerisinde özet tablolar ile çalışmak olabilir. Ham veri içeren tablolardan trigger'lar ile beslenen ya da bir uygulama ile belli aralıklarla hesaplatılan özet tablolar örneğin yıllara, şehirlere ve mağazalara göre toplam satış rakamlarını hazır bir şekilde saklayabilir. Almak istenilen her rapor için bu konseptte özet tablolar hazırlanıp ve bu tablolardan hızlı bir şekilde raporlama yapılabilir. Ancak özet tabloların güncellenmesi trigger'lar yerine bir uygulama aracılığıyla yapılırsa kaçak olması ihtimali vardır; yani yanlış özet bilgilerin hesaplanması mümkündür. Tabi ki tutarsız veri istemeyiz. Bu tarz kaçakları önlemek için trigger'lardan faydalnılsa dahi yönetim zorluğundan kurtulmak için başka çözümler aranabilir.

Indexed View
Rapor alınmak istenen özet tablo bir view olarak saklanabilir. Üzerine clustered index atılmış bir view, verisini sıralı tutmak isteyeceğinden kendi üzerinden saklar ve veri dosyasında bağımsız bir bellek alanı kullanmaya başlar. Gerçek verilerin orjinal tablolardan hesaplanarak view'e aktarılması, sql server database engine'i tarafından sağlanacağından veri tutarsızlığı problemi aşılmış olur ve yine raporlar hızlıca alınabilir.. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekn bir detay ise OLTP sistemdeki transaction'ların yazılmasının yavaşlayacaktır. Çünkü yapılan her işlem, aynı zamandan bir view üzerinde aggregate function'larla (sum, avg, count vb.) hesaplanan işlemleri yanında getirdiği için 2 adım ileri gitmeye çalışırken 1 adım geri gitmeye sebep olabilir. Tabi bu senaryo, verinin boyutunun anlamlı büyüklüklere ulaştığı zaman geçerli olacaktır.

OLAP Cube
Bu yüzden cube denen ve verinin OLTP'dekinden farklı yapıda saklandığı sistemler vardır. Küpler ile veri yapısnın, istenen raporların alınması için önceden hazırlanması amaçlanır. Farklı boyutlarda (ürün, zaman, müşteri, mekan vb) farklı ölçülebilir büyüklüklerin (satış, karlılık vb.) bütün kesişimlerindeki verilerin raporlanmak için hazır bekleyeceği bir altyapı sunan OLAP küpleri sayesinde sağlıklı bir veri yapısı ve hızlı bir raporlama altyapısına sahip olunabilir.Bu arada küp teriminin kullanılmasından dolayı, hesaplanmış bir şekilde bekleyen verilerin bulunduğu yüzlerin sayısının matematikteki küp'ün yüz sayısı (6) ile aynı olmak zorunda olduğu akla gelmesin. Sadece çok boyutlu bir yapıyı temsil ettiğini göstermek için bu terim kullanılmaktadır. Bir analiz servisi kübü üzerinden çeşitli araçlar ile analizler yapılabilir ve raporlar tasarlanabilir. Bunlara örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:

  • Sql Server Reporting Service,
  • Sharepoint Performance Point Service,
  • MS Office Excel ya da sql server analiz servisin kendisi ile veri madenciliği (data mining),
  • Analiz servisin kendi sağladığı arayüzde pivot table mantığında analizler,
  • PowerPivot 

Data Warehouse
Bir OLAP kübünün verisini nereden aldığı incelenecek olursa process denen bir süreç sonunda verinin bir veritabanı sisteminden çok boyutlu yapılara alındığı söylenebilir.Bir kübün process edilmesi ile kaynak verileri alarak yüzeylerindeki hesaplamaları güncellemesi sağlanır. Tahmin edersiniz ki raporlanacak verinin, taze veri olma ihtiyacına bağlı olarak bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır (job'lar yardımıyla) Burada kübe kaynak veriyi sağlayan veritabanı ortamı, canlı bir uygulama grubunun beslediği bir OLTP veritabanı sistemi olabileceği gibi OLTP ve OLAP kübünün arasında yerini alacak başka bir veritabanı ortamı da olabilir. Bu ara veritabanı ortamının veri yapısı, canlı sistemin isteklerinin aksine raporlama sisteminin isteklerini gözetecek şekilde dizayn edilir. Veri ambarı (data warehouse) diyeceğimiz bu sistemde, OLTP veritabanlarının aksine veri tekrarı yapmaktan korkmayız, daha genel bir ifadeyle normalizasyonu sıfıra yakın kullanırız; böylece mağazalarımızın adreslerini tutmak için 5-6 ayrı tablo yerine tek tablo kullanabiliriz, hesaplanan kolonları veri dosyasına yazılı bir şekilde tutarız, anahtarlar ve kısıtlamalardan olabildiğince kaçarız vb. Bütün bunların amacı, veriyi canlı veritabanı sisteminden veri ambarına daha hızlı bir şekilde pompalamak ve raporlamaya uygun bir şekilde hızlı select atılabilmesini sağlamaktır. Veriyi canlı sistemden veri ambarına pompalamak için bir ETL (Extract - Transform - Load) aracının kullanılması gerekir. Microsoft Sql Server 2005 içerisinde bu iş için kullanılan araç SSIS'dir (Sql Server Integration Service). Veri transferi için hazırlanan SSIS paketleri belirli aralıklarla çalıştırılarak rapor verisinin veri ambarına aktarılmasında başrol oynar. Veri ambarı içerisinde tartışılması gereken fact tablolar, dimension tabloları vb. kavramları sonraki makalere bırakalım. Akla gelebilecek bir soruyu cevaplandırarak makaleyi sonlandıralım: Madem veri ambarının veri yapısı OLTP'ye nazaran raporlamaya daha uygun yapıdadır ve canlı sistemin güncellemelerinden uzakta ayrı bir veritabanı yapısı olarak tasarlanmakta ve beslenmektedir; neden raporları buradan almıyoruz da gidip bir de analiz servis ile küp tasarlıyoruz ve raporları oradan alıyoruz? Aslında bu sorunun cevabı yukarıda bulunmaktadır. En başta veri ambarı, her ne kadar veriyi OLTP bir veritabanına göre raporlamaya daha uygun tutsa da bir OLAP kübünün yaptığı gibi farklı boyutlardaki ve ölçülebilir büyüklükteki veriyi küpte tasarlanan çok boyutlu veri yapısındaki her kesişim noktası için hesaplayarak (process işlemi sonrası) rapor alınmaya hazır bir şekilde bekletmez. Rapor anında birçok hesaplamanın yapılması gerekir ki bu da bizi birincil amacımız olan daha performanslı raporlar almaktan uzaklaştırır.Ayrıca eklenebilecek ikinci bir sebep, küp üzerinden kolayca gözlem ve analiz yapılmasını sağlayan pivot mantığının sadece veri ambarı ile bu kolay yapılamayacak olmasıdır.

Etiketler: , , | Kategoriler: Sql Server Emrah Uslu | 26.09.2011 22:47

OLAP kavramını tanımlamak zor olsa da; zaman, ürün, müşteri, lokasyon bilgisi vb. farklı boyutların hepsinin ya da bazılarının dahil olduğu çok boyutlu metrikleri analiz edebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Bu tanım çerçevesinde business intelligence (kurumsal iş zekası) dünyasını tanımak için yol alalım.

Veri Analizine Neden İhtiyaç Duyulur?

Şirketler, anahtar iş performansı metriklerini anlamaya ihtiyaç duyarlar. Bunlar kar ve kayıp ya da birim satış olabileceği gibi iş tipine göre çok sayıda metriği bi arada barındırabilir. Örneğin bir hava yolu şirketi, doluluk oranları ile ilgilenirken; üretim yapan bir fabrika, hatalı üretim oranları ile ilgilenebilir. Şirketler, iş trendlerini ve konularını belirlemek isterler. Ayrıca kesitirmci modeller kullanarak, tahmin edebilecekleri davranışları belirlemek isterler. Predictive (kestirimci) modeller, geçmiş veriye bakarak gelecek sonuçları tahmin ederler. Örnek olarak borsa verilerini değerlendirmek ya da geçmiş kredi ödemelerine bakarak bir banka müşterisinin yeni kredi başvurusunu değerlendirmek vb. verilebilir.

Veri Analizi Çözüm Tipleri

Veri analizi çözümlerinin farklı formları vardır. İş sürecinin farklı ihtiyaçlarına göre hangisinin uygulanacağı değişkenlik gösterir. Veri üretmek için gerekli süreç, çözümün toplam ownership maliyeti (TCO –total cost of ownership-), ilişki ihtiyacı ve tahmin trendleri, hangi çözümün seçileceğini etkiler.

Relational Reporting:
Doğrudan OLTP veri kaynaklarından (canlı sistemlerin beslediği/beslendiği veritabanı sistemleri diyebiliriz) anlamlı veri çıkarmak için Sql Server Reporting Service gibi araçlar kullanılır. İlişkisel raporlama, kullanıcılara özet veri göstermek için hızlı ve efektif çözüm sunar. Veri, rapor üretildiği sırada özetlendiği için canlı sisteme büyük işlem yükü getirir. Buna çözüm olarak raporlar cache’lenebilir.

OLAP Reporting:
Olap sistemleri, çeşitli kategoriler üzerinden çeşitli düzeyde veriyi toplar ve saklar. Bu format interaktif analizler için idealdir ve tipik oltp raporlama uygulamalarına göre daha hızlı ve sezgiseldir. Canlı sistem tarafından taze veri ihtiyacına bğlı olarak belirli aralıklarla beslenen bir veri ambarı üzerinden bir raporlama aracı kullanılarak elde edilen çözümlerdir.

Data Mining :
Veri madenciliği, gizli modeller ve ilişkileri bulmak için büyük miktarda veri üzerinde çeşitli algoritmalar kullanarak arama yapma sürecidir. İş sorumlusu, sorumlu olduğu alanda süreci etkileyen ana sebepleri bilmesine rağmen bir veri madenciliği algoritması, etkenlerin her birini ağırlıklandırır ve gözden kaçabilen ilişkileri gösterebilir. Başarılı bir algoritma, geçmiş veriye bakarak gelecek verileri tahmin eder; ayrıca tahminler eldeki veriler ile test edilir. Veri madenciliği, OLTP ve OLAP sistemlerin her ikisi üzerinde de kullanılabilir.

Temel OLAP Konseptleri

OLAP çözümleriyle ilgili çok sayıda anahtar konsept mevcuttur. Analiz servis ile OLAP çözümleri planlanıp uygulanırken bu konseptlerin anlaşılmış olması önemlidir:

Data Warehouse (Veri ambarı):
Veri ambarı, iş analiz sürecine veri sağlamak için doğrulanmış farklı yapıdaki kaynak veriyi birleştirir. Veri ambarındaki veri, genellikle de-normalize durumdadır; böylece veri analizi için optimum şemayı oluşturmak ve veri ambarı tablolarından OLAP çözümünü inşa etmek kolaylaşır. Bir veri ambarı, data mart’ların sanal bir birleşimi ya da data mart’lardan kaynak veri sağlayan merkezileşmiş bir saklama yeri olabilir.

Data Mart:
Belli bir konu ya da iş aktivitesi üzerine veri sağlayan birkaç veri ambarı kümesidir.

Fact:
Facts, ağırlıklı olarak fiyat ya da miktar gibi nümerik ölçülerdir. Toplamak ve analiz etmek istenen anahtar iş parametrelerini temsil eder. Facts, hesaplamanın temellerini oluşturur ve çoğu zaman fact’leri bir dimension’ın üyeleri için toplarız.

Dimension (Boyut):
Dimension, fact’ler için bir alan oluşturur, sonucu etkileyen eksenlerdir. Toplanan, ortalaması alınan vb. fact’ler tarafından işin görünümü tanımlanır. Örneğin bir dimension, bir ürün ya da bir mağaza olabilir. Tipik bir sorgu ise her bir mağazada satılan her bir ürün biriminin toplam miktarlarını elde eden bir sorgu olabilir.

Cube:
Küp, çok boyutlu yapıların içerisinde işlenmiş (ya da özetlenmiş) fact ve dimension verisini saklar. Küpler, kendilerinden veri okunması için optimize edilmiştir ve kullanıcların veri ambarındaki veriye erişmek için giriş noktalarıdır.

Slicing and Dicing :
Bu terimler, iş analistlerinin OLAP kübü içerisindeki veriyi nasıl kullanacaklarını tanımlamak için kullanılırlar. Slicing, bir dimension’ın bir ya da faha fazla üyesini izole etmeyi ve onu diğer dimension’lar üzerinden hesaplamayı gerektirir. Örneğin her ay, her mağazanın bisiklet satışları hesaplanabilir. Bu örnekte bisiklet verisi döndürmek için ürün dimension’ı slice edilir. Dicing ise tek bir sonuç döndürmek için çoklu dimension’lardan üyeleri izole etmeyi gerektirir. Örneğin 2011 Mart’ında Münih’deki bisiklet satışları hesaplanabilir.

Pivot Table :
Pivot tabloları, kullanıcılara OLAP küplerini taramak için sezgisel bir arayüz sağlar. Kullanıcılar detaylı bilgi için drill down yaparak, özet bilgi için drill up yaparak pivot tablolarını kullabilirler. Aynı zamanda kullacılara veriyi slice ve dice edebilmek için de arayüz sağlamaktadır.

Etiketler: , | Kategoriler: Sql Server Emrah Uslu | 26.09.2011 22:26

Veri madenciliği yüzlerce iş problemini çözmek için kullanılabilir. Problemin doğasına bağlı olarak bu görevleri gruplamak mümkündür. Makalede bu gruplama, Microsoft Sql Server ile veri madenciliğinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. İşte veri madenciliği görevlerinden en önemlileri :

Classification:
Sınıflandırma, en popüler veri madenciliği görevlerinden biridir. Churn analyze, risk management, ad targeting, çoğunlukla sınıflandırma yapmayı gerektirir. Sınıflandırma, tahmin edilebilir bir kolon tabanlı olarak kategorilere case’ler atanması ile ilgilidir. Her case, birkaç tane attribute’dan oluşur ve bu attribute’lardan bir tanesi class attribute’udur (yani tahmin edilecek olan kolon). Bu görev, input attribute’larının bir fonksiyonu olarak class attribute’unu tanımlayan bir model bulmayı gerektirir. Bir sınıflandırma modelini eğitmek için training dataSet’i içerisindeki input case’lerinin class value’su bilinmelidir. (Yani input case’leri iq, aile teşviki ise bu case’lerdeki lise öğrencileri koleje devam etmişler mi bilgisi elimizde olmalı. Bu veri de çoğunlukla geçmiş verilerdir). Bir şeyler öğrenmeye çalışan veri madenciliği algoritmaları supervised algorithm olarak bilinir. Tipik sınıflandırma algoritmaları : Decision tree, neural network, naive bayes olabilir.

Clustering:
Aynı zamanda segmentation adıyla da bilinir. Birkaç tane attribute tabanlı case’lerin doğal gruplaşmasını tespit etmek için kullanılır. Aynı gruptaki case’ler, çok ya da az benzer attribute değerlerine sahiptir. Aşağıdaki basit müşteri veri kümesi iki tane attribute içermektedir: Yaş ve gelir. Clustering algoritması, bu iki attribute tabanlı olarak veri kümesini 3 segmentte gruplar.

  • Cluster 1, düşük gelir grubuna sahip genç popülasyon
  • Cluster 2, daha yüksek gelirli ve orta-yaşlı popülasyon
  • Cluster 3 ise daha düşük gelirli ve yaşlı popülasyonu temsil ediyor.

Clustering, unsupervised bir veri madenciliği görevidir (Yani kullanılan model eğitilerek birşeyler öğrenmeye çalışmaz). Training sürecine rehberlik etmek için tek bir attribute kullanılmaz. Bütün input attribute’ları eşit görülür. Birçok clustering algoritması, sayısız döngü kullanıp model yakınsayınca durarak modeli oluşturur. Modelin yakınsamasından kasıt; segment sınırlarının stabil hale gelmesidir.

Kümeleme sonucu:

 

Association:
Popüler bir veri madenciliği görevidir. Diğer adı market basket analyse dır. Tipik bir association iş problemi, satış hareketlerini analiz etmek ve satılan ürünlerin bazen aynı alış-veriş sepetinde yer aldığını tespit etmektir. Association tekniğinin yaygın kullanımı; birlikte alınan parça setlerinin ve cross-satış kurallarının tespitidir. Association açısından, her ürün (ya da daha genel olarak her attribute/değer çifti), bir item olarak ele alınır.

Association görevinin iki temel amacı vardır:
1) Sık karşılaşılan item set’leri bulmak
2) İlişki kurallarını bulmak

Birçok association tipindeki algoritma, sık karşılaşılan item set’leri bulmak için veri kümesini (dataset) defalarca tarar. Frequency threshold (sıklık desteği), model process edilmeden önce kullanıcı tarafından belirlenir. Örneğin support = 2% ‘ nin anlamı şudur : Model, alış-veriş kartının minimum yüzde 2’sinde bulunan ürünleri analiz eder. Sık sık karşılaşılabilcek olan bir item-set şöyle olabilir:

{Ürün = “Cola-Turka” , Ürün = “Cips” , Ürün = “Meyva suyu”}.

Her item-set’in (ürün paketinin) bir boyutu vardır; bu da item-set’in içerdiği ürünlerin (items) sayısıdır. Yukarıdaki item-set’in boyutu (size) 3’tür. Belirlenen support yüzdesindeki sık karşılaşılan item-set’lerin tespiti dışında birçok association algoritması aynı zamanda kurallar bulur. Bir association kuralı şu şekiledir : Belli bir olasılıkla A, B => C. Burada A,B ve C her biri ayrı item-set’ler, yani ürün paketleri.

Veri madenciliği literatüründe olasılık (probability) aynı zamanda güvenilirlik (confidence) olarak da adlandırılır. Güvenilirlik düzeyi, kullanıcının bir association modelini train etmeden önce belirlemesi gereken bir sıklık destek değeridir. Yani analiz sonucunun % kaç güvenilirlik düzeyindeki sonuçları getirmesi istenildiği belirlenir.

Tipik bir ilişki kuralı şöyledir : %80 güvenilirlikle Ürün = “Cola-Turka”, Ürün = “Cips” => Ürün = “Meyva Suyu“. Bu kuralın açıklaması gayet basittir. Kola ve cips alan bir müşterinin bunlarının yanında meyva suyu alma şansı %80’dir.

Yukarıdaki şekil, bir ürün ilişki desenini göstermektedir. Şekildeki her node bir ürünü; her çizgi ise ilişkiyi temsil etmektedir. Çizginin yönü, ilişkinin yönünü belirler. Örneğin Milk’den Cheese’e giden çizgi, süt alan birinin aynı zamanda peynir de aldığını gösterir.

Regression:
Classification’a benzer. Temel fark, tahmin edilecek olan attribute’un continious number (parçalanabilir birimler -1.5, 23.8 gibi-) olmasıdır. Regresyon tekniği yüzyıllardır istatistik ana bilim dalının bir kolu olarak öğretilmektedir.Lineer ve lojistik regresyon, en popüler regresyon metotlarındandır. Diğer regresyon teknikleri ise regresyon ağaçları ve sinir ağlarıdır (neural network). Regresyon görevi ile birçok iş problemi çözülebilir. Örneğin nominal değerine, dağılım metoduna, dağılım hacmine bakarak bono ödeme oranları tahmin edilebilir. Ya da sıcaklık, hava basıncı ve nem değerlerine göre sıcaklık tahmini yapılabilir.

Forecasting:
Yarın ki borsa değeri ne olacak?... A şirketinin önümüzdeki ay toplam satış miktarı ne olacak?... Forecasting bu tarz soruların cevaplanmasına yardımcı olur. Genellikle girdi olarak bir zaman serisi veri kümesi alır; örneğin zamanı temsil eden bir attribute ile bir dizi sayı. Zaman serileri verileri genellikle sıra bağımlı bir şekilde birbirine yakın değerlere sahip olurlar. Forecasting teknikleri, genel trendler, periyodiklik ve gürültülü gürültü filtreleme (noisy noise filtering) ile uğraşır. En popüler zaman serileri tekniği ARIMA’dır. (AutoRegressive Integrated Moving Average)

Diğer önemli veri madenciliği görevleri:
Sequence Analysis, Deviation Analysis

Etiketler: , | Kategoriler: Sql Server Emrah Uslu | 25.09.2011 10:00

Business intelligence (kurumsal iş zekası) ürün ailesinin anahtar üyelerinden birisidir. Bu ailenin diğer üyeleri; etl, olap ve enterprise raporlamadır (MS Sql Server'ın bu üyeler için var olan çözüm araçları sırasıyla Sql Server Integration Service, Sql Server Analyse Service ve Sql Server Reporting Service'dir). Veri madenciliğinden, veriyi analiz etmek ve veri kümesi içinde yer alan gizli modelleri keşfetmek için faydalanılır. Daha sonra bu modeller, veriyi daha detaylı bir şekilde yorumlamak ve geleceğe yönelik tahminler yapmak için kullanılır. Yani esas amaç, veriyi bilgiye dönüştürmektir.

Örneğin, <<lise mezunlarının üniversiteye devam etmelerini etkileyen faktörler nelerdir>> sorusu sorulduğunda bunun için tabloda kaç tane erkek öğrencinin üniversiteyeye devam ettiğini, kaç tane kız öğrencinin üniversiteye devam ettiğini elde eden sorgular yazarız. Bunun yanında aile desteğinin etkisini test edecek bir sorgu yazarız. Peki ya aile desteği alan erkek öğrenciler ve aile desteği almayan bayan öğrenciler? Bütün bu kombinasyonları ele almak için satırlarca sorgu yazmak gerekir. Ayrıca IQ, aile geliri gibi sayısal formattaki alanların analiz edilmesi daha sıkıntıldır. Bu numerik alanlar için isteğe bağlı aralıklar seçmek gerekir. Peki ya onlarca kolon varsa? Elinizdeki tabloda yer alan veriniz hakkında sorulan basit bir sorunun cevabını verebilmek için yönetmesi imkansız hale gelen sayısız sorguya sahip oluruz.

Buna karşın veri madenciliği ile herşey çok daha basittir. Tek yapılması gereken, doğru veri madenciliği algoritmasını seçmek ve kolon kullanımlarını belirlemektir (Analizin amacı olan tahmin kolonları ve bu amaç için kullanılacak input kolonlarını belirlemek). Bir öğrencinin koleje devam kararında ailenin etkisini belirlemek için karar ağaçları (decision tree) işe yarayacaktır. IQ, cinsiyet, aile geliri ve aile desteği input kolonlar olarak belirlenir; koleje devam kararı kolonu ise tahmin kolonu olarak belirlenir. Karar ağaçları algoritması veriyi tararken, amaç ile ilgili input attribute’larının (kolonlarının) her birinin etkisini analiz eder ve bölmek için en anlamlı attribute’u seçer. Her bölüm, dataset’i iki alt parçaya böler. Böylece kolej planının değer dağılımı birbirinden olabildiğince farklı olur. Ağaç tamamen oluşuncaya kadar bu süreç, her alt parça üzerinde iç içe tekrar edilir. Öğrenme (training) süreci tamamlanınca ağacı gezerek, ortaya çıkan model (pattern) incelenebilir.Kolej planı dataset’inin yukarıdaki karar ağacında root node‘dan leaf node’a kadar olan her yol ayrı birer kural anlamına gelmektedir. Yani IQ’su 100’den büyük olan ve ailesi destek veren çocuklar, % 94 olasılıkla koleje devam etmektedirler. Veriden bu bilgiyi keşfettik.

Anlatılan örnekte olduğu gibi veri madenciliği, veri kümelerine decision trees (karar ağaçları), clustering (gruplama), association (ilişkilendirme), time series (zaman serileri) gibi algoritmalar uygular ve içeriklerini analiz eder. Bu analizler, değerli bilginin keşfi için modeller üretir. Kullanılan algoritmaya bağlı olarak üretilen model, ağaçlar, kurallar, gruplar ya da basit bir matemetik formülü olabilir. Model içerisinde bulunan veri, satış stratejisi oluşturmaya rehberlik etmesi ve en önemlisi tahmin için raporlamada kullanılabilir. Örneğin önceki karar ağacının ürettiği kurallara bağlı olarak, orjinal dataset’de yer almayan lise öğrencilerinin koleje devam edip etmeyeceğinin tahmini yapılabilir.

Neden Veri Madenciliği?

Elde var olan büyük miktardaki veri:

Harddisk fiyatları son on yılda iyice düştü. Buna bağlı olarak şirketler, uygulamalar aracılığıyla büyük miktarda veri topladılar. Şirketler, keşfedilmeyi bekleyen bu verilerin iş stratejilerine rehberlik etmesi için gizli modelleri bulmak istiyorlar.
Rekabetin artması :
Modern satış ile internet ve iletişim gibi dağıtım kanallarının bir sonucu olarak rekabet çok yüksek. Şirketler uluslararası rekabet ile karşı karşıyalar ve bu noktada başarının anahtarı; var olan müşterileri korumak ve yenilerini elde etmek. Veri madenciliği, şirketlerin bu konuları etkileyen faktörleri analiz edebilmelerine izin veren teknolojiler içermektedir.
Hazır teknoloji :
Veri madenciliği teknoljileri, önceleri sadece akademik çevrede kabul görmekteydi. Ancak bu teknoljiler son yıllarda olgunlaştı ve günümüz endüstrisinde kullanılmak için hazır hale geldi. Algoritmalar daha doğru, daha etkili ve gittikçe artan karmaşıklıktaki veriyi ele alabilmektedir. Ayrıca veri madenciliği için kullanılan programlama arayüzleri standartlaşmakta, böylece geliştiriciler daha iyi veri madenciliği uygulamaları geliştirebilmektedirler.

Veri Madenciliğinin Çözüm Ürettiği İş Problemleri

Churn analyse :

Hangi müşterilerimiz rakiplerimize kaymaya daha çok meğilli... Telekom, bankacılık ve sigorta sektörleri günümüzde bu tehlike ile sürekli karşı karşıyalar. Churn analizi, şirketlere müşterilerinin neden başka şirletler ile çalışmak üzere göç ettiklerini anlamaları için yardımcı olur, müşteri ilişkilerini kuvvetlendirir ve sonunda müşteri sadakatini arttırır.

Cross selling :
Müşterilerimiz daha çok hangi ürünleri almaya meğilliler... Ürün satan şirketler için cross-selling önemli bir dinamiktir. Özellikle online satıcılar, satışlarını arttırmak için bu tekniği kullanırlar. Örneğin online olarak kitap satın almak için amazon.com gibi bir siteye girdiğinizde web sitesi o ana kadar ilgilendiğiniz kitaplarla ilgili olan başka kitaplar hakkında size çeşitli tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler veri madenciliği sonucu çıkarsanabilir.

Fraud Detection :
Acaba bu müşteri, sigorta talep eden bir sahtekar mı... Sigorta şirketleri günde binlerce talebi işleme alırlar. Her birinin gerçekliğini ayrı ayrı araştırmak çok da mümkün değildir. Veri madenciliği, gelen talebin sahte olabileceğini tanımlamak için yardımcı olabilir.

Risk Management :
Bu müşterinin kredi talebini onaylamalı mıyım... Bankacılıktaki en sık karşılaşılan sorulardan birisidir. Veri madenciliği teknikleri, müşteriye risk seviyesi skorlamak için yardımcı olabilirler. Böylece her müşteri için doğru kararın verilmesine yardımcı olunabilir.

Customer Segmentation :
Benim müşterilerim kimler... Müşteri kümeleme , satış yöneticilerinin farklı müşteri profillerini anlamaları ve bu profillere göre farklı aksiyon almaları konusunda yardımcı olur.

Targeted ads :
Spesifik bir kullanıcıya hangi reklamları göstermeliyim... Online satış yapan şirketler ve web portalları, web müşterileri için içeriklerini özelleştirmekten hoşlanırlar. Müşterinin sayfalar ve ürünler arası navigasyonu ve satın alma modellerini kullanarak müşteriye uygun ürünlerin reklamlarını göstermek için bu siteler veri madenciliği çözümlerini kullanabilirler.

Sales Forecast :
Gelecek ay bu mağazada kaç şişe şarap satacağım... Bir aydaki stok miktarım ne olacak? Veri madenciliği tahmin teknikleri, bu tarz zaman ilişkili sorulara cevap vermek için kullanılabilir.